Över 300 olika bakteriearter har identifierats i skärvätska. Vilka mikroorganismer är det som gror i tankarna, och hur påverkar de din hälsa?

Att undvika att få bakterier i skärvätskan är en utmaning som rätt utfört sparar stora pengar och hälsa och miljö.

Att ha rätt koncentration, rätt nivå i tanken, bra filtrering och bra avskiljning av läckolja är självklara parametrar i arbetet. Trots bra förutsättningar lyckas man inte alltid.

FluidWorker är en ny men beprövad teknik som säkerställer låga, stabila och ofarliga nivåer av mikroorganismer i skärvätsketanken och som ökar trivseln på arbetsplatsen.

Det är sällsynt att metallbearbetande personal drabbas av infektioner orsakade av själva mikroorganismerna, men det är mer vanligt att bli sjuk av mikroorganismernas beståndsdelar eller metaboliter (det de producerar genom sin metabolism/livscykel). Nedan listas de vanligaste mikroorganismerna och dess hälsoeffekter men kommenterar även virus eftersom ämnet är aktuellt.

Pseudomonas

Pseudomonas Källa: Wikipedia

Över 50 % av alla bakterier som växer i skärvätskor tillhör släktet Pseudomonas. De mest förekommande arterna är P. pseudoalcaligenes, P. aeruginosa, P. putida, P. oleovorans och P. stutzeri. De flesta är opportunistiska patogener, vilket innebär att de kan orsaka infektioner hos människor med nedsatt immunförsvar. Undantaget är P. putida som enligt de flesta källor anses vara en säker mikroorganism.

Alla arter av släktet Pseudomonas är dock gramnegativa vilket betyder att de har möjlighet att producera endotoxiner ( Se nedan).

Mycobacterium

Mykobakterier, däribland M. chelonae, M. immunogenum och M. avium, är vanligt förekommande i skärvätskor. Mykobakterier är opportunistiska patogener och tros vara orsaken till allergisk alveolit (”Hypersensitivity pneumonitis”) hos människor som exponerats för skärvätskeaerosoler. Allergisk alveolit har symptom såsom feber, andfåddhet, torrhosta samt muskel- och ledbesvär som uppstår inom ett par timmar från exponering och varar i ungefär ett dygn. Vid upprepad exponering kan kroniska besvär uppstå. En anledning till att mykobakterier är så vanliga är att de är resistenta mot flertalet biocider. När övriga bakterier i en skärvätska slås ut av biocider får därför mykobakterierna en unik chans att bli den dominerande floran.

Jästsvamp Källa: Wikipedia

Svamp

Svampar, både mögel och jäst, är vanligt förekommande i skärvätskor. De vanligaste släktena är Fusarium, Exophiala, Trichoderma, Penicillium, Aspergillus, Cladosporium och Cepalosporium. Svampar associeras med allergisk alveolit, astma och andra allergier.

Stenotrophomonas

Stenotrophomonas är gramnegativa bakterier som har möjlighet att producera endotoxiner och är dessutom opportunistiska patogener. S. maltophilia har orsakat dödliga infektioner hos patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Stenotrophomonas Källa: Wikimedia

Brevundimonas

Brevundimonas är gramnegativa bakterier som har möjlighet att producera endotoxiner. Huruvida de också är patogena eller inte är omdiskuterat. B. diminuta är den vanligast förekommande bakterien i skärvätskor från detta släkte.

Bacillus

B. subtilis och B. cereus är de vanligaste arterna i skärvätskor från släktet Bacillus. Bacillus är grampositiva bakterier som inte kan producera endotoxiner. B. subtilis är en icke-patogen bakterie medan B. cereus kan orsaka matförgiftning från till exempel kontaminerat ris.

Bacillus Källa: Wikipedia

Endotoxiner i skärvätskan

Febrig efter en dag i verkstaden?

Endotoxiner finns i cellväggarna hos vissa bakterietyper och när bakterierna dör eller delar sig frisläpps ämnet i skärvätskan. När skärvätska sprayas mot det som bearbetas bildas små skärvätskedroppar som finfördelas i luften och sprids i hela arbetslokalen genom skärvätskedimman.

Hur vet man om det finns i luften?

Endotoxin går att mäta i både vätskan och luften och mäts i enheten EU/ml eller EU/m3. Om man andas in tillräckligt höga halter uppfattar kroppen det som en infektion som kan leda till olika former av försvarsmekanismer. Man kan till exempel få feber, värk och luftvägsbesvär som påminner om vanlig influensa. Besvären brukar uppstå några timmar efter exponering men går oftast över under natten.

Hur undviker man endotoxiner?

Det bästa sättet är att regelbundet kontrollera kvaliteten på skärvätskan och säkerställa att bakterierna hålls på en stabil låg nivå (<103 – 104 CFU/ml). Undvik att bakterienivåerna åker berg och dalbana. Om höga bakterienivåer hanteras genom att tillsätta biocider bör samtliga i personalen informeras, eftersom man riskerar mycket höga endotoxinhalter när många bakterier dör vid samma tillfälle.

Finns det en rekommenderad maxnivå?

För några år sedan kom Nederländska myndigheter, The Dutch Expert Committee on Occupational Safety (DECOS) med en rekommendation att inte överskrida 90 EU/m3 i genomsnitt under en 8 timmars arbetsdag. Beslutet fattades efter att en grupp frivilliga fått exponera sig för olika endotoxinnivåer.

Virus i skärvätskor:

Till skillnad från bakterier kan virus bara föröka sig i levande vävnad, men kan däremot överleva länge på ytor. De består av genetisk arvsmassa och ett skyddande proteinhölje med utskott* som gör att viruset kan fastna på kroppens celler och tränga in i dem. Där överför de sin egen arvsmassa för att få kroppscellen att tillverka nya virus.

Virus orsakar många sjukdomar, till exempel förkylning och influensa. Virus har en förmåga att byta ut de utskott (mutera) på proteinhöljet som kroppens immunförsvar kan lära sig att känna igen i syfte att förstöra viruset. När dessa utskott förändras får kroppens immunförsvar svårt att skydda kroppen mot en ny infektion. Det finns antivirala medel att använda mot virusinfektioner, och vaccin för att förebygga dem.

Området ” Virus i skärvätskor” eller andra processvätskor är inte helt klarlagt och inget som diskuterats historiskt men som nu aktualiseras.

I och med Virus krav på levande celler ( i skärvätskor kan dessa representeras av bakterier) kan vi anta att skadliga virus inte hittas i skärvätskor som är fria från bakterier. I skärvätskor med bakterier kan virus som angriper bakterier (Bakteriofager) teoretiskt medverka till att mutera relativt ofarliga bakterier till att bli patogena och skadliga för människan.
(*Utskott som nämns = Capsid protein ( https://en.wikipedia.org/wiki/Capsid )

Testa säkerheten: Wallenius Water Innovation AB har tagit fram en checklista där du tydligt kan se vad som fungerar bra på din arbetsplats – och var det finns brister som måste åtgärdas

Länk: https://info.walleniuswater.com/ladda-ner-checklistan

Se även externa länkar som: https://www.osha.gov/SLTC/metalworkingfluids/metalworkingfluids_manual.html#e

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here